બીના નયન પાવે નહીં | Bina Nayan Pave Nahi

બીના નયન પાવે નહીં, બીના નયનકી બાત;
સવે સદ્દગુરૂકે ચરન, સો પાવે સાક્ષાત. ૧

બુઝી ચહત જો પ્યાસકો, હૈ બૂઝનકી રીત;
પાવે નહીં ગુરુગમ બીના, એહિ અનાદિ સ્થિત. ૨

એહી નહીં હૈ કલ્પના, એહી નહીં વિભંગ;
કઈ નર પંચમકાળમેં, દેખી વસ્તુ અભંગ. ૩

નહિ દે તું ઉપદેશકું, પ્રથમ લેહી ઉપદેશ,
સબસે ન્યારા અગમ હૈ, વો જ્ઞાનીકા દેશ. ૪

જપ, તપ ઔર વ્રતાદિ સબ, તહાં લગી ભ્રમરૂપ;
જહાં લગી નહિ સંતકી, પાઈ કૃપા અનૂપ. ૫

પાયાકી એ બાત હૈ,નિજ છંદનકો છોડ;
પીછે લાગ સત્પુરુષ કે, તો સબ બંધન તોડ. ૬

Artist : શ્રીમદ્દ રાજચંદ્ર

2 Likes