યમનિયમ સંજમ આપ કિયો | Yamniyam Sanjam Aap Kiyo

(તોટક છંદ)

યમનિયમ સંજમ આપ કિયો, પુનિ ત્યાગ બિરાગ અથાગ લહ્યો;
વનવાસ લિયો મુખ મૌન રહ્યો, દ્રઢ આસન પદ્મ લગાય દિયો. ૧

મન પૌન નિરોધ સ્વબોધ કિયો, હઠજોગ પ્રયોગ સુ તાર ભયો;
જપ ભેદ જપે તપ ત્યૌહી તપે, ઉરસેહિં ઉદાસી લહી સબપેં. ૨

સબ શાસ્ત્રનકે નય ધારી હિયે, મત મંડન ખંડન ભેદ લિયે;
વહ સાધન બાર અનતં કિયો, તદપિ કછુ હાથ હજુ ન પર્યો. ૩

અબ ક્યોં ન વિચારત હૈ મનસેં, કછુ ઔર રહા ઉન સાધનસેં. ?
બિન સદ્દગુરુ કોય ન ભેદ લહે, મુખ આગલ હૈ કહ બાત કહૈ ? ૪

કરુના હમ પાવત હૈ તુમકી, વહ બાત રહી સુગુરુ ગમકી;
પલમેં પ્રગટે મુખ આગલસેં, જબ સદ્દગુરુચર્ન સુપ્રેમ બસેં. ૫

તનસેં, મનસેં, ધનસેં, સબસેં ગુરુદેવકી આન સ્વઆત્મ બસેં ;
તબ કારજ સિદ્ધ બને અપનો, રસ અમતૃ પાવહિ પ્રેમ ઘનો. ૬

વહ સત્ય સુધા દરશાવહિંગે, ચતુરાંગુલ હે દૃગસેં મિલહે;
રસ દેવ નિરંજન કો પીવહી, ગતિ જોગ જુગોજુગ સો જીવહિ. ૭

પર પ્રેમ પ્રવાહ બઢે પ્રભુસેં , સબ આગમભેદ સુઉર બસે;
વહ કેવલકો બીજ જ્ઞાની કહે, નિજકો અનુભૌ બતલાઈ દિયે. ૮

Artist : શ્રીમદ્દ રાજચંદ્ર

2 Likes