वंदन हमारा - vandan hamara

वंदन हमारा प्रभुजी तुम को |
वंदन हमारा गुरुजी तुम को। वंदन।।

वंदन हमारा सिद्ध प्रभू को।
वंदन हमारा अरिहंत देव को। वंदन।।

वंदन हमारा साधु भगवंत को।
वंदन हमारा धर्म - शास्त्र को। वंदन।।

वंदन हमारा सभी ज्ञानी को।
वंदन हमारा चैतन्य - देव को। वंदन।।

वंदन हमारा आत्म - स्वभाव को।
वंदन हमारा आत्म - प्रभु को। वंदन।।

4 Likes