रंग लाग्यो महावीर थारो | Rang lagyo Mahaveer tharo

रंग लाग्यो महावीर थारो रंग लाग्यो,
लाग्यो लाग्यो लाग्योथारो रंग लाग्यो।
रंग लाग्यो महावीर थारो रंग…॥टेक॥

थारा दर्शन करवानो म्हारो भाव जाग्यो…
थारा दर्शन मा सुख अपार … महावीर थारी ।।1।।

थारा अभिषेक करवानी म्हारो भाव जाग्यो ।
थारा अभिषेकमा आनन्दअपार…महावीर थारी ।।2।।

थारी पूजन करवानो म्हारो भाव जाग्यो।
थारी पूजन की महिमा अपार…महावीर थारी ।।3।।
थारी भक्ति करवानी म्हारो भाव जाग्यो।
थारी भक्ति मा भव का अभाव…महावीर थारो ॥4॥

थारा रथ निकलवानो म्हारो भाव जाग्यो
रथ यात्रा मा धर्म प्रभाव…महावीर थारो ।।5।।

थारी वाणी सुनवानी म्हारो भाव जाग्यो।
थारी वाणी से आतम प्रभाव…महावीर थारो।।6।।

1 Like