जिनेन्द्र चरण चन्द्र के | jinendra charan chandra ke

जिनेन्द्र चरण चन्द्र के, सुरेन्द्र आदि वन्दिते।
सकल दुःख निकन्द के, जयति जय जिनेश्वरम्।।टेक।।

मोहगर्व गञ्जनम्, काम, क्रोध भञ्जनम्।
नमामि हे निरञ्जनम्, जयति जय जिनेश्वरम्।।१।।

सर्वश्रेष्ठ शासकम्, सत्य-पथ प्रकाशकम्।
पापपुञ्ज नाशकम्, जयति जय जिनेश्वरम्।।२।।

मोक्षफल प्रदायकम्, सकल विश्व नायकम्।
दीन जन सहायकम्, जयति जय जिनेश्वरम्।।३।।

भक्तकाज सारणम्, सकल दुःख निवारणम्।
भवसमुद्र-तारणम्, जयति जय जिनेश्वरम् ।।४।।

1 Like