ઈચ્છે છે જે જોગી જન । Ichhe Chhe Je Jogi Jan - Shrimad Rajchandra

{1} ઈચ્છે છે જે જોગી જન, અનંત સુખ સ્વરૂપ;
મૂળ શુદ્ધ તે આત્મપદ, સયોગી જિન સ્વરૂપ. 1

આત્મભાવ અગમ્ય તે, અવલંબન આધાર;
જિનપદથી દર્શાવીયો, તેહ સ્વરૂપ પ્રકાર. 2

જિનપદ નિજપદ એકતા, ભેદભાવ નહિ કાંઈ;
લક્ષ્ય થવાને તેહનો, કહયાં શાસ્ત્ર સુખદાઈ. 3

જિનપ્રવચન દુર્ગમ્યતા, થાકે અતિ મતિમાન;
અવલંબન શ્રી સદગુરુ, સુગમ અને સુખખાણ. 4

ઉપાસના જિનચરણની, અતિશય ભક્તિસહિત;
મુનિજન સંગતિ રતિ અતિ, સંયમ યોગ ઘટિત. 5

ગુણ પ્રમોદ અતિશય રહે, રહે અંતર્મુખ યોગ;
પ્રાપ્તિ શ્રી સદગુરુ વડે, જિન દર્શન અનુયોગ. 6

પ્રવચન સમુદ્ર બિંદુમાં, ઊલટી આવે એમ;
પૂર્વ ચૌદની લબ્ધીનું, ઉદાહરણ પણ તેમ. 7

વિષય વિકાર સહિત જે, રહ્યા મતિના યોગ;
પરિણામની વિષમતા, તેને યોગ અયોગ. 8

મંદ વિષય ને સરળતા, સહ આજ્ઞા સુવિચાર;
કરુણા કોમળતાદિ ગુણ, પ્રથમ ભૂમિકા ધાર. 9

રોક્યાં શબ્દાદિક વિષય, સંયમ સાધના રાગ;
જગત ઇષ્ટ નહિ આત્માથી, મધ્ય પાત્ર મહાભાગ્ય. 10

નહીં તૃષ્ણા જીવ્યાતણી, મરણ યોગ નહિ ક્ષોભ;
મહાપાત્ર તે માર્ગના, પરમ યોગ જિતલોભ. 11

{2} આવ્યે બહુ સમદેશમાં, છાયા જાય સમાઈ;
આવ્યે તેમ સ્વભાવમાં, મન સ્વરૂપ પણ જાઈ. (1)

ઊપજે મોહ વિકલ્પથી, સમસ્ત આ સંસાર;
અંતર્મુખ અવલોકતાં, વિલય થતાં નહિ વાર. (2)

{3} સુખધામ અનંત સુસંત ચહી, દીનરાત્ર રહે તદ્દધ્યાન મહીં;
પરશાંતિ અનંત સુધામય જે, પ્રણમું પદ તે વર તે જય તે. 1

Artist : શ્રીમદ્દ રાજચંદ્ર

3 Likes