Chal mal aghad dosh

Vedak Samyaktva me Chal mal aghad dosh ka swaroop kya hai? Ye kaun se hai? Jinwani me Inka detail kaha milega?

1 Like

jsp q-n 2.3.pdf (3.3 MB)

3 Likes