आत्मा ही समयसार | aatma hi samaysaar

आत्मा ही समयसार, म्हाने जिनवाणी सिखलइयो -२
म्हाने जिनवाणी सिखलइयो, कर्मन को तुम खिरवइयो
आत्मा ही समयसार, म्हाने जिनवाणी सिखलइयो॥

तुम सम्मेदाचल जइयो, अरु सिद्ध शिला बतलइयो - २
करवइयो - ३ भेद-विज्ञान, म्हाने जिनवाणी सिखलइयो
जिनवाणी सिखलइयो, प्रवचन में लेकर जइयो
आत्मा ही - ३… ॥१॥

तुम गिरनारी जी जइयो, दशलक्षण पर्व मनइयो - २
बतलइयो - ३ धर्म महान, म्हाने जिनवाणी सिखलइयो
जिनवाणी सिखलइयो, सिद्धशिला लेजइयो
आत्मा ही - ३… ॥२॥

तुम अष्टापद जी जइयो, आतम अनात्म समझइयो - २
दर्शइयो - ३ सृष्टि-विधान, म्हाने जिनवाणी सिखलइयो
जिनवाणी सिखलइयो, तुम आतम ध्यान लगइयो
आत्मा ही - ३… ॥३॥

तुम श्री चम्पापुर जइयो, कल्याणक पाँच मनइयो - २
बतलइयो - ३ केवल ज्ञान, म्हाने जिनवाणी सिखलइयो
जिनवाणी सिखलइयो, दुखद कर्मों से बचइयो
आत्मा ही - ३…॥४॥

2 Likes